Voorwaarden

Van: Thermologistics Operations B.V., statutair gevestigd in Alphen aan den Rijn aan de Jac. Thijsseweg 7 , 2408 ER Alphen aan den Rijn.

 

 

Toepasselijkheid:

1.1. Op alle door bovenomschreven onderneming – verder te noemen “de verkoper” – gedane offertes, gesloten (koop)overeenkomsten, waaronder aan de verkoper te verrichten betalingen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

De andere partij in bovenomschreven relaties wordt verder “de koper” genoemd.

1.2. Afwijkende bedingen, ook in de vorm van door de koper toepasselijk verklaarde in- en/of verkoopvoorwaarden, gelden slechts voor zover dat – voor iedere overeenkomst opnieuw – schriftelijk door de verkoper aan de koper is bevestigd.

 

Totstandkoming overeenkomst:

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Een (koop)overeenkomst komt eerst tot stand door verzending van een opdrachtbevestiging door de verkoper aan de koper, naar aanleiding van een door de koper gedane bestelling per brief, telefoon, e-mail of ander communicatiemiddel.

Slechts de inhoud van die opdrachtbevestiging bindt partijen. Fouten en vergissingen veroorzaakt door de koper komen geheel voor rekening en risico van de koper.

 

Omschrijving en kwaliteit:

3.1. De leveringen vinden plaats conform de overeengekomen toegestane afwijkingen / toleranties ten aanzien van de maten, gewichten, hoeveelheden en kwaliteiten.

3.2. Afmetingen van isolatie boxen worden vermeld in de volgorde lengte х breedte х hoogte. Op een afmeting is een tolerantie toegestaan van maximaal + of –5 mm.

3.3. Tenzij uitdrukkelijk door of namens de verkoper schriftelijk is gegarandeerd dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, staat de verkoper er niet voor in dat deze goederen voor dat doel geschikt zijn, ook niet indien dat doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt en/of hij de koper daarover heeft geadviseerd.

 

Levering, verpakking en zending:

4.1. De verkoper is verplicht de verkochte goederen behoorlijk en deugdelijk verpakt aan de koper te leveren, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de verkoper. Het is de koper niet toegestaan die verpakking te wijzigen of te vervangen.

 

Prijs en prijswijzigingen:

5.1. De door de verkoper gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief de kosten van verpakkingen.

De vervoerskosten worden conform het in de offerte gestelde wel of niet naast de koopprijs aan de koper in rekening gebracht.

5.2. De verkoper is gerechtigd wijzigingen in de artikel 5.1. omschreven kostenbestanddelen, aan de koper door te berekenen.

5.3. Indien de in artikel 7.1. omschreven overmacht bij de leveranciers van producten, hulp- en/of grondstoffen en

overige diensten aan de verkoper, ertoe leidt dat deze de prijs van de door de verkoper benodigde goederen en/of diensten verhogen, is de verkoper gerechtigd deze prijsverhogingen aan de koper door te berekenen. De koper heeft in dat geval recht om, gedurende 48 uur na ontvangst van het bericht van prijsverhoging bij aangetekende brief, te richten aan de verkoper, de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Partijen kunnen in dat geval over en weer geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

5.4. De verkoper is gerechtigd wijzigingen in de koersen van de diverse munteenheden ten opzichte van de EURO, waarin de prijs van de verkochte goederen en/of in verband met de koopovereenkomst door de verkoper gekochte goederen en/of diensten is uitgedrukt, aan de koper door te berekenen.

 

Afleverings- en leveringstermijnen:

6.1. De door verkoper opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van vertraging in de levering, hieronder uitdrukkelijk begrepen alle (in)directe schade welke koper lijdt. Koper is nimmer gerechtigd bij een dergelijke vertraging haar verplichtingen op te schorten of anderszins niet na te komen.

Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 7 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

6.2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken af fabriek (ex works) zoals bepaald in de Incoterms 2000. De kosten van transport, in- en uitladen, verzekering kwaliteitscontrole (verplichte) keuringen en onderzoeken komen voor rekening voor koper. Buitenlandse kopers levert verkoper, indien niet anders overeengekomen, af fabriek. Uit- en inklaring wordt door verkoper verzorgd, doch is voor rekening van de koper.

6.3. Indien koper in voorkomende gevallen niet zelf voor expediteur zorgt worden de zaken door verkoper verzonden op de naar verkoper oordeel gunstige wijze met door verkoper te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.

6.4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan verkoper de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

6.5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft verkoper het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

6.6. Indien de koper op het overeengekomen tijdstip van ontvangst, om welke reden dan ook, de zaken niet in ontvangst neemt of laat nemen, zal de verkoper gerechtigd zijn de zaken voor en namens de koper te (laten) beheren dan wel aan derden te verkopen en leveren, zulks ter keuze van verkoper. Levering aan koper wordt alsdan geacht wel te hebben plaatsgevonden. Koper zal te allen tijde verplicht zijn alle kosten welke de verkoper in deze maakt terstond op eerste verzoek van de verkoper te voldoen. Onder kosten wordt hieronder uitdrukkelijk begrepen het bedrag dat de verkoper voor de zaken minder ontvangt bij een verkoop aan derden. Indien de verkoper er voor kiest de zaken voor en namens de klant te (laten) beheren geschiedt zulks geheel voor risico van de koper. Een en ander laat onverlet de betalingsverplichting van de koper.

6.7. Indien de aflevering om welke reden dan ook vertraging of belemmering ondervindt, is de koper verplicht op eerste verzoek van verkoper, terstond alle hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden, tenzij de vertraging of belemmering het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper.

 

Overmacht:

7.1. De verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet (tijdige) of niet behoorlijke nakoming van haar verplichtingen jegens de koper in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de (koop)overeenkomst verhinderd wordt om aan zijn verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, belemmeringen, stakingen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, een en ander zowel in het bedrijf van de verkoper zelf als dat van derden van wie de verkoper voor de uitvoering van de koopovereenkomst afhankelijk is.

7.2. De tussen partijen overeengekomen leveringstermijn wordt voor de duur van de overmacht opgeschort.

7.3. In geval van overmacht heeft de verkoper het recht de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren. Partijen kunnen in dat geval over en weer geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

 

Betaling:

8.1. Betaling dient, ook in geval van deelleveringen, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, zonder korting en/of verrekening.

8.2. Bij twijfel aan de liquiditeit van de koper, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de verkoper, is de verkoper gerechtigd, voordat de goederen worden geleverd en/of verzonden, betaling en/of zekerheidsstelling te vorderen, dan wel onder rembours te leveren.

8.3. In geval betaling van het verschuldigde bedrag niet (tijdig) heeft plaatsgevonden, is de koper over het alsdan opeisbare factuurbedrag, zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, aan de verkoper een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening. De verkoper is in dat geval ook gerechtigd om toekomstige leveringen op te schorten of de in artikel 8.2. omschreven voorwaarden voor verder leveringen te stellen. Bovendien worden in dat geval alle overige ten name van de koper bij de verkoper openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Eigendomsvoorbehoud:

9.1. De door de verkoper aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het moment dat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen – hieronder uitdrukkelijk begrepen algehele betaling van schadevergoeding, rente en/ of kosten – jegens de verkoper heeft voldaan. Zolang het eigendomsvoorbehoud als hiervoor bedoeld voortduurt, is de verkoper onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de bedoelde zaken zonder rechterlijk tussenkomst terug te nemen, ongeacht verdere acties jegens koper. Het hiervoor bedoelde laat onverlet het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, met name ten aanzien van de risico-overgang.

9.2. Zolang de koper conform 9.1. goederen van de verkoper onder zich heeft, dient hij deze behoorlijk tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren. De koper is slechts gerechtigd die goederen ten behoeve van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Het is de koper uitdrukkelijk verboden die goederen als onderpand of op andere wijze als zekerheid ten behoeve van derden te gebruiken.

 

Keuring en reclamatie:

10.1. De koper is verplicht de door de verkoper geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te keuren.

10.2. Reclamaties betreffende de kwaliteit, de maten en gewichten enz. van de geleverde goederen en/of de verpakking daarvan moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk, met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht aan de verkoper, kenbaar worden gemaakt.

10.3. Drukproeven welke door de opdrachtgever voor akkoord zijn getekend, zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten.

10.4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens verkoper betrekking hebbend op gebreken in de door verkoper geleverde zaken, vervalt indien:

10.4.1. De koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of koper de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door verkoper voorzien;

10.4.2. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;

10.4.3. De koper aan verkoper geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

 

Aansprakelijkheid verkoper:

11.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 is de verkoper in geval van levering van ondeugdelijke goederen, gerechtigd om – tegen afgifte van de geleverde goederen – ofwel de koopsom aan de koper terug te betalen, ofwel die goederen door gelijksoortige goederen te vervangen.

11.2. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze algemene voorwaarden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de deze algemene voorwaarden. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, verlies van reputatie, verlies van goodwill en schadevergoedingen, ongeacht of deze schadevergoedingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad, waarborg, contractuele relatie of enige andere juridische grondslag en zelfs indien verkoper op de hoogte gebracht is of zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijke schade (-vergoedingen).

11.3. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor handelen of nalaten door ingeschakelde hulppersonen is uitgesloten

11.4. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag gelijk aan de helft van de koopsom van de betreffende aan de koper geleverde goederen.

11.5. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige artikelleden zijn niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van verkoper.

11.6. Een aanspraak op schadevergoeding dient uiterlijk binnen 1 maand nadat de koper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk te zijn ontvangen bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

 

Ontbinding, buitengerechtelijke kosten:

12.1. Onverminderd de rechten van de verkoper op grond van de artikel 6:265  BW e.v. en onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is de verkoper gerechtigd de koopovereenkomst ontbonden te verklaren, indien de koper binnen 10 dagen na verzending van een schriftelijke aanmaning door de verkoper, niet alsnog aan één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van enige koopovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden op hem rustend, heeft voldaan en overigens zonder dat rechterlijke tussenkomst sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn zonder enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor verkoper, indien de koper: – surséance van betaling aanvraagt; – in staat van faillissement wordt verklaard;- in liquidatie treedt; – wordt getroffen door een beslag op (een gedeelte van) zijn goederen; – onder curatele wordt gesteld, of – anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest. De verkoper is gerechtigd om van de koper een vergoeding van de door de ontbinding geleden schade te vorderen.

12.2. Het in artikel 12.1. bepaalde laat het recht van de verkoper om van de koper nakoming van de overeenkomst, al dan niet met schadevergoeding, te vorderen, onverlet.

12.3. Indien de verkoper ten gevolge van de niet-nakoming door de koper van enige verplichting, welke op grond van de overeenkomst op laatstgenoemde rust, kosten van rechtsbijstand, in of buiten rechte moet maken is de koper verplicht die kosten volledig aan de verkoper te vergoeden. In geval van wanbetaling worden de buitengerechtelijke kosten door partijen vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 300,-.

 

Intellectuele eigendomsrechten:

13.1. Alle intellectuele rechten op alle zaken die door de verkoper aan de koper worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij de verkoper en gaan nimmer over op de koper. Tenzij schriftelijk overeengekomen, vindt door de levering of ter beschikkingsstelling van zaken aan de koper geen overdracht van intellectuele rechten plaats.

 

Overdraagbaarheid:

14.1. De verkoper is te allen tijde gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, die dan in haar plaats contractant wordt. De koper geeft reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming voor deze contract overneming. De contract overneming komt tot stand zodra de verkoper, mede namens degene die de betreffende rechten en verplichtingen overneemt, de koper daarvan schriftelijk in kennis stelt.

 

Toepasselijk recht en bevoegde Rechter:

12.1. Op de overeenkomsten met verkoper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2. De bevoegde Nederlandse Rechter is bij uitsluiting van alle andere instanties, bevoegd tot het kennis nemen van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen de koper en de verkoper mochten ontstaan. Geschillen welke tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, respectievelijk de President daarvan behoren, zullen uitsluitende worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, respectievelijk de President van deze Rechtbank.

 

Overig:

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

 

E.J. Pappot (Directeur) Alphen aan den Rijn, 2020